window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-HT69D45H8X');
5 เทคนิคสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้ลูก
เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

5 เทคนิคสร้างภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership skills) ให้ลูก 

Leadership skills หรือทักษะความเป็นผู้นำ เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญในศตวรรษที่ 21ทั้งในแง่ของการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตของลูกทั้งในปัจจุบันและอนาคต ครอบครัวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะปลูกฝัง เสริมสร้างและส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้และเข้าใจจิตใจตนเอง จิตใจผู้อื่น การเข้าสังคม การทำงานร่วมกันเป็นทีม การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และที่สำคัญความมีวินัยและรับผิดชอบในตนเอง          
                                   
 

Leadership skill หรือทักษะความเป็นผู้นำคืออะไร 

คำว่าทักษะเกิดจากการฝึกฝน ปฏิบัติซ้ำ ที่ต้องผ่านกลไกของเวลาจนฝังแน่นกลายเป็นนิสัยและพฤติกรรมของความเป็นผู้นำ ดังนั้น ทักษะความเป็นผู้นำ จึงไม่ได้หมายถึงตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บริหารองค์กรแต่อย่างใด แต่ทักษะความเป็นผู้นำเป็นทักษะที่ผสานทักษะหลายด้านเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สามารถควบคุมอารมณ์เมื่อต้องเผชิญปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดี เป็นต้น 


นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากบริษัท
Gallup Survey บริษัทด้านการทำโพลสำรวจที่ได้รับความเชื่อถือจากวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า สิ่งสำคัญของผู้นำยุคใหม่ที่สังคมต้องการ คือ ต้องเป็นบุคคลที่มีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ผู้อื่น และมีความยืดหยุ่น (Resillient) ในการทำงานและการใช้ชีวิต รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นด้วย  

5 เทคนิคสร้างภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership skill) ให้ลูก 

การเลี้ยงลูกไม่ใช่เพียงแค่ให้เติบโตทางด้านร่างกายเพียงเท่านั้น การเติบโตทางด้านจิตใจ  การปลูกฝังให้ลูกเรียนรู้ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รวมถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิตเพราะต่อไปทั้งการเรียนที่สูงขึ้น การทำงานร่วมกับผู้อื่น ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทำให้คนยุคใหม่มีการปรับตัวมากขึ้น ไม่ยึดติดกับความคิดหรือการทำงานในรูปแบบเดิม อีกต่อไป เมื่อพ่อแม่เข้าใจถึงวิถีชีวิตในปัจจุบัน การเลี้ยงลูกเพื่อเตรียมความพร้อมในโลกอนาคตที่ต้องการผู้ที่มีทักษะความเป็นผู้นำในตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น และเราสามารถเลี้ยงลูกให้มีภาวะผู้นำ (Leadership skills) ได้ด้วยเทคนิคต่าง ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ลูกรู้จักตนเอง 

เพราะผู้นำที่ดีต้องรู้จักตนเองเสียก่อน ความชอบ  ความสนใจ  ความถนัด จุดเด่น จุดที่ต้องการพัฒนา รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกฝนลูกได้ด้วยการตั้งคำถาม หรือชวนคุยให้ลูกได้เล่า อธิบาย แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองกำลังทำหรือสนใจ เช่น  ‘ถ้าไม่ทำวิธีนี้ ทำวิธีอื่นได้มั้ย?’ คำถามชวนคิดและไม่ชี้นำเหล่านี้จะช่วยร่างกรอบความคิดให้ชัดเจน และเด็ก เองจะได้นำทักษะของผู้นำข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

รวมถึงการให้เวลาคุณภาพกับลูกเพื่อพูดคุย หรือทำกิจกรรมทบทวนความต้องการ ความสนใจของลูก การได้ทบทวน ส่งผลให้ลูกทำความเข้าใจตนเอง ทบทวนตนเอง ในขณะเดียวกันพ่อแม่จะได้รู้และเข้าใจลูกมากขึ้น สำหรับเด็กเล็กอาจจะมีข้อจำกัดด้านภาษาและการสื่อสาร ในการใช้กิจกรรมบ่งบอกตัวตน คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้กิจกรรมวาดรูป ระบายสี หรือให้เลือกรูปภาพที่แทนตัวตนของเขา แทนสิ่งที่เขากำลังคิดก็ได้   

2. ฝึกให้ลูกตัดสินใจในครอบครัว 

ฝึกให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกับครอบครัว โดยคุณพ่อคุณแม่เลือกสถานการณ์ที่ต้องการการตัดสินใจ เช่น วันหยุดนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี ชวนลูกช่วยกันออกความคิดเห็น ระหว่างพูดคุยและทุกคนในครอบครัวต้องรับฟังกันจริง ด้วยความตั้งใจ ลูกจะเกิดความภูมใจที่ทุกคนรับฟังความคิดเห็น สิ่งนี้ปลูกฝังให้ลูกรู้จักการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น 

3. สร้างลูกให้มีบทบาทของการเป็นผู้ให้”  

การเป็นผู้ให้ ทำให้ลูกเรียนรู้และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เช่น ช่วยการเก็บของเล่นเพื่อไปบริจาค หรือแม้แต่การให้ลูกรับผิดชอบให้อาหารน้องหมา น้องแมวที่บ้านก็ตาม การให้ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเป็นแบบอย่างที่ดีและชักชวนลูกให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือคนในครอบครัว ที่สำคัญให้คำชมในพฤติกรรมความมีน้ำใจเพื่อปลูกฝังสิ่งนี้ในหัวใจของเด็กน้อยต่อไป 

4. สอนลูกให้เข้าใจอารมณ์ 

การสอนให้ลูกเข้าใจผู้อื่นได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกเข้าใจตนเองก่อนคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ  การเข้าใจอารมณ์ของตนเอง สำหรับเด็กเล็กในวัยอนุบาล ควรใช้คำเรียกชื่ออารมณ์ เช่น โกรธ เสียใจ ดีใจ เศร้า กังวล เพื่อให้ลูกเข้าใจคำศัพท์ของแต่ละสภาพอารมณ์ตามความรู้สึกของลูกในขณะนั้น คุยกับลูกเพื่อทบทวนอารมณ์ที่เกิดขึ้น และสอนให้ควบคุมอารมณ์ เช่น นับ 1 -10 ในใจ การนิ่งไม่พูดหรือทำสิ่งต่าง ในขณะที่กำลังโมโห เป็นต้น ข้อดีของการสอนให้ลูกรู้จัก เข้าใจ และจัดการอารมณ์ เพื่อไม่ให้ติดนิสัยเจ้าอารมณ์ไปจนโต ทั้งยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำที่ดีอีกด้วย 

 

5. ฝึกให้ลูกคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนแบบง่าย   

การฝึกให้ลูกคิดวิเคราะห์อย่างง่าย สามารถทำได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ไปตลาดกับแม่ช่วยกันเลือกวัตถุดิบที่จะมาทำอาหารเย็น หากเราไม่ใช้เนื้อหมูหรือผักชนิดนี้ ลูกคิดว่าเราใช้อะไรแทนได้และรสชาติก็อร่อยไม่แพ้กัน เป็นต้น 

การฝึกให้ลูกมีทักษะความเป็นผู้นำ คุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้ลูกได้ลงมือทำ ตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบสิ่งที่กระทำอ่านการเลี้ยงดูและการใช้ชีวิตประจำวัน โยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดี 

บทความโดย แม่มิ่ง

#ทักษะความเป็นผู้นำ #LeadershipSkills #NetPAMA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

หมวดหมู่ทั้งหมด

NET PaMa